crossref.cz
redakční systém Actavia

Rejstřík, termíny

Cílová stránka (response page)

Webová stránka, na niž je uživatel přesměrován po kliknutí na DOI ve formě odkazu. URL této stránky ukládá vydavatel s metadaty, je zde uvedena plná bibliografická citace článku, DOI, který by měl být zobrazen jako URL, a informace o možnosti přístupu k plnému textu. Velmi doporučené je umístit sem také abstrakt. Stránka musí být aktivní ve chvíli uložení DOI a metadat do systému CrossRef.

Cited-by Linking

Neplacená služba CrossRef, umožňuje zobrazovat u článků aktuální informaci o citovanosti článku včetně odkazů na dokumenty, v nichž se tyto citace objevují.

CrossCheck

Placená služba CrossRef pro členy, umožňuje vyhledávat plagiáty v rámci systému CrossRef.

CrossMark

Služba CrossRef pro členy, umožňuje uživatelům rozpoznat, zda jde o aktuální verzi daného dokumentu („publisher-maintained copy“).

CrossRef

CrossRef je mezinárodní registrační agentura, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu. Jejím základním cílem je vytvořit spolehlivé a efektivní pozadí pro jednoznačnou identifikaci a propojení elektronických vědeckých dokumentů napříč vydavateli (články v časopisech, sborníky, knihy a další). V systému CrossRef je ke každému DOI přiřazena sada základních metadat a URL odkaz na plný text, takže je jednoznačně identifikován obsah položky a zajištěn trvalý hypertextový odkaz na jeho umístění na internetu (odolný vůči změnám umístění po přestavbách webů apod.). Vydavatel má zároveň pod kontrolou přístup k plnému textu (může jej zpřístupnit jen autorizovaným uživatelům, zpoplatnit atd.). Dalším krokem je pak přidání odchozích odkazů (outbound links) ke každé referenci článku, která odkazuje na obsah registrovaný v systému CrossRef.

DOI

DOI (Digital Object Identifier – digitální identifikátor objektu) je jedinečný a trvalý řetězec znaků (písmen a číslic), může jím být označen jakýkoliv objekt – fyzický, digitální nebo abstraktní – který je třeba identifikovat, a to primárně v rámci určité komunity nebo pro účely ochrany intelektuálního vlastnictví. V našem kontextu je to typicky článek elektronicky publikovaného časopisu. DOI je využíván jako stabilní, trvalý odkaz na plný text elektronického objektu na internetu.

Embase

Embase je největší a pravděpodobně nejkomplexnější abstraktová a indexovaná databáze odborně recenzovaných biomedicínských informací, provozována společností Elsevier.

Hirschův index (H-INDEX)

Jeden ze způsobů hodnocení dopadu práce autora ve vědecké komunitě, udává, kolik článků daného autora má vyšší počet citací, než je pořadové číslo článku podle počtu citací. Je obsažen ve Scopusu a Web of Science, může být pro každou databázi jiný, neboť báze sledují jiné tituly časopisů. H-index lépe charakterizuje dopad práce daného vědce, je objektivnější než celkový počet publikací nebo celkový počet citací. Badatelé s vysokým H-indexem produkují práce, které jsou hodně citovány, mají dopad na vědeckou komunitu.

Nelze srovnávat H-indexy lidí působících v citačně příliš odlišných oborech.

H-index roven 12 by měl být dostatečný pro získání pozice na univerzitě; H-index 15–20 pro získání členství v Americké fyzikální společnosti; 45 či vyšší pro členství v Národní akademii věd USA (NAS). Nositelé Nobelovy ceny za fyziku za posledních 20 let měli medián svých H-indexů roven 35 a nejvíc z nich mělo H-index mezi 35 a 39. Medián H-indexů u nově přijatých členů NAS v roce 2005 v biologických a medicínských oborech byl 57, maximální H-index byl 135.

Impact factor

Vyjadřuje míru četnosti, s jakou jsou citovány články ve vědeckém časopisu v daném časovém období, stal se určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů. Je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků; k výpočtu jsou potřebné údaje za 3 roky. Impact factor pro rok 2009 = počet citací v roce 2009 na články vydané v létech 2007 a 2008 / celkový počet publikovaných článků v letech 2007 a 2008.

Journal Citation Reports na platformě Web of Knowledge – základní informační zdroj pro hodnocení časopisů; využívá citační údaje z více než 8 400 vědeckých a technických časopisů v celosvětovém měřítku.

ISBN

ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je jednotná identifikace knih, číslo, které mezinárodně identifikuje každou monografii (knihu, brožuru) určitého vydavatele. Do konce roku 2006 se používalo desetimístné číslo ISBN, od 2007 13 míst.

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) jednoznačně identifikuje časopisy, noviny apod. Systém ISSN celosvětově registruje pokračující zdroje (noviny, časopisy), shromažďuje informace nezbytné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu, zpřístupňuje tyto soubory a poskytuje další služby. České národní středisko ISSN (ČNS ISSN), výkonný orgán tohoto systému v ČR, přiděluje čísla ISSN a zpracovává záznamy o pokračujících zdrojích (seriálových publikacích) vycházejících na území ČR. Jeden časopis může mít dvě ISSN – pro tištěnou a elektronickou verzi.

Metadata

Strukturovaná data o datech. Na CrossRef jsou metadata o objektu, kterému bylo přiděleno DOI, posílána ve formátu XML a obsahují např. základní bibliografická data (autoři, ročník, název článku…) nebo reference.

Odchozí odkaz (Outbound link)

Trvalé odchozí odkazy členové CrossRef povinně doplňují ke každé referenci článku, která odkazuje na obsah registrovaný v systému CrossRef.

Prefix DOI

První část DOI, jedinečný řetězec číslic začínající „10“, identifikuje vydavatele, přiděluje jej CrossRef vydavatelům poté, co se stanou členy CrossRef. Jedna instituce může využívat jeden prefix pro všechny své digitální objekty, nebo může mít přiděleno více prefixů (např. pro každý časopis).

PubMed

PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE a některým dalším zdrojům.

Příchozí odkaz (Inbound link)

Trvalé příchozí odkazy na vydavatelův odkaz umožňuje CrossRef vytvářet díky DOI.

Scopus

Scopus je největší abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury, obsahuje přímé odkazy na plné texty článků, knihovnické zdroje a další aplikace.

Směrovač referencí (Reference Resolver)

Front-endová součást MDDB, která dokáže vyhledat DOI a umožní tak přidat do referencí odchozí odkazy (outbound links).

Směrování (resolution)

Proces zaslání jména DOI do síťové služby a získání aktuální informace o identifikovaném objektu, jako jsou metadata nebo URL objektu nebo metadat. Pro směrování DOI je v současnosti nejvíce využíván proxy server dx.doi.org – před vlastní DOI stačí do odchozího odkazu (outbound link) nebo do adresního řádku prohlížeče vložit řetězec http://dx.doi.org/.

Sufix DOI

Druhá část DOI, řetězec písmen a číslic, jedinečný v kombinaci s prefixem, přiděluje jej vydavatel.

Systém Handle (Handle System)

Technologie užívaná pro směrování DOI.

URL

Uniform Resource Locator je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na internetu. Jednoduše lze říci, že se jedná o adresu do prohlížeče.

WoS - Web of Science

Web of Science Core Collection (dříve Web of Science) je online akademická služba provozovaná společností Thomson Reuters