crossref.cz
redakční systém Actavia

Web of Science

Thomson Reuters

Thomson Reuters je největším světovým zdrojem informací pro podniky a odborníky. Kombinuje průmyslové zkušenosti s inovativní technologií, aby dodal důležité informace k vedoucím činitelům s rozhodovacími pravomocemi ve finanční, právní, účetní, daňové, zdravotní péči, vědě a mediálním trhu. Thomson Reuters je jednou z nejdůvěryhodnějších světových zpravodajských organizací.

Proces výběru časopisu

Kompozice obsahu na Web of Science není stálá. Thomson Reuters se snaží aktualizovat pokrytí sekce časopisů hodnocením nových nadějných časopisů, v určitých případech je nutno některé již indexované časopisy z databáze vyřadit.

Hodnotící proces

Při hodnocení se bere v potaz mnoho faktorů, od kvalitativních po kvantitativní:

  • publikační standardy časopisu;
  • redakční obsah (editorial content – obsah úvodníku);
  • mezinárodní rozmanitost autorů;
  • citovanost časopisu.

Faktory nejsou posuzovány samostatně, ale jsou kombinovány a navzájem vztahovány, editor Thomson Reuters je schopen posoudit časopis komplexně, jeho silné i slabé stránky.

Evaluační proces začíná předložením aktuálního čísla časopisu. Vydavatel musí do Thomson Reuters doručit tři po sobě jdoucí aktuální čísla, v čase jejich vydání. Výtisky mohou být předloženy v tištěné podobě, online podobě, nebo obojí. Vytištěnou verzi můžete zaslat na: Publication Processing, Thomson Reuters, 1500 Spring Garden Street, Fourth Floor, Philadelphia, PA 19130. Pro předložení online verze musí vydavatel poskytnout vstupní informace (zde). Tato forma je vhodná i pro vydavatele, kteří upřednostňují včas vydané články před pravidelným výtiskem časopisu.

Proces evaluace nezačne ihned, záleží na množství navržených titulů. Jakmile začne evaluace, všechny přijaté výtisky jsou pečlivě zváženy. Vydavatelé nebo editoři by měli pokračovat v kontinuálním včasném zasílání výtisků do doby, než je evaluační proces ukončen. Evaluace v Thomson Reuters probíhá během celého roku. Každý rok posuzují zaměstnanci Thomson Reuters více než 2000 titulů časopisů pro začlenění na Web of Science. Pouze 10–20 % časopisů je přijato.

Časopisy umístěné v databázi jsou neustále hodnoceny a monitorovány, aby se zajistil vysoký standard a významnost produktu Thomson Reuters, ve kterém jsou vedeny. Tento selektivní proces je použit na všechny časopisy na Web of Science.

Základní kritéria evaluačního procesu

1. Včasnost

Včasnost publikací je základní kritérium evaluačního procesu. Aby byl časopis schválen pro zahrnutí do Web of Science, musí vycházet v pravidelných intervalech. Schopnost pravidelně publikovat naznačuje zdravé hromadění rukopisů nezbytné pro životaschopnost časopisu. Je nepřijatelné, aby se časopisy vydávaly se zpožděním týdne nebo měsíce. Pro posouzení včasnosti potřebuje Thomson Reuters tři po sobě následující výtisky, jeden za druhým co nejdříve po jejich publikaci. Včasnost je důležitá také u elektronické verze časopisu. Jestliže elektronický časopis raději publikuje články jednou za čas než jako jedno číslo časopisu, zaujímá Thomson Reuters jiný postoj. V tomto případě musí editor dodržet stabilní a plynulý tok článků po dobu kolem devíti měsíců. Přesný počet článků časopisu bude stanoven dle norem konkrétní kategorie, do které bude na Web of Science zařazen.

2. Mezinárodní redakční zvyklosti

Thomson Reuters dále posuzuje, zda časopis následuje mezinárodní ediční zvyklosti. Ty zahrnují informativní titul plně vystihující článek, abstrakta autorů, kompletní bibliografické informace všech citačních odkazů a úplné informace o adrese každého autora.

3. Plný text v anglickém jazyce

Angličtina je univerzálním vědeckým jazykem, proto se Thomson Reuters u časopisů zaměřuje na publikování celého článku v anglickém jazyce, přinejmenším požaduje bibliografické informace v angličtině. Na Web of Science je spousta časopisů s bibliografickými údaji přeloženými do angličtiny a s plnými texty v jiném jazyce. Nicméně je jasné, že v časopisech důležitých pro mezinárodní výzkumnou komunitu, budou články publikovány v angličtině. To platí především pro přírodní vědy. Významné výjimky z tohoto pravidla se dají očekávat v uměleckých a humanitních oborech a v sociálních vědách. Kromě toho musejí mít všechny časopisy citační odkazy v latince.

4. Recenze

Existence recenzního procesu je dalším znakem vypovídajícím o standardu časopisu a ukazuje na celkovou kvalitu prezentovaného výzkumu a úplnost citačních odkazů. Velmi doporučováno je zahrnutí Funding Acknowledgements (finančních zdrojů jako poděkování), což funguje jako schválení důležitosti prezentovaného výzkumu.

5. Ediční obsah

Editoři Thomson Reuters stanoví, zda obsah časopisu obohatí databázi a jestli už náhodou databáze takové téma neobsahuje.

6. Internacionální diverzita autorů

Thomson Reuters hledají mezinárodní různorodost mezi autory přispívajícími do časopisů, editory a členy redakční rady. Tato skutečnost je důležitá zejména u časopisů zacílených na mezinárodní publikum. V dnešní době probíhá vědecký výzkum v globálním kontextu a mezinárodní diverzitě časopisu je přikládána důležitost mezinárodní komunitou výzkumníků.

7. Regionální časopisy

Thomson Reuters se zajímá i o vynikající regionální časopisy a je schopen každý rok zahrnout jejich malé množství. Regionální časopisy častěji zasahují místní publikum více nežli mezinárodní, nekladou tedy takový důraz na mezinárodní diverzitu. Analýza citací hraje v evaluaci regionálních časopisů také odlišnou roli, jelikož citační dopad (impact) je v tomto případě většinou nízký. Výběrová kritéria pro regionální časopisy jsou stejná jako pro mezinárodní. Důležitost regionálního časopisu by byla měřena pomocí specificity jeho obsahu. Vybrané regionální časopisy musejí být publikovány včas, bibliografické údaje musejí mít v anglickém jazyce (název, abstrakt, klíčová slova) a být recenzované. Citační odkazy musejí být v latince.

8. Analýza citací

Protože je Web of Science skutečný citační index, všechny citační odkazy z každého časopisu zařazeného na Web of Science jsou indexovány. Skrze tato data je možné měřit citační impakt (dopad) časopisu. U oborů spadající pod Life Sciences je obvyklé, že citovanost rapidně narůstá a dosahuje vrcholu po dvou nebo třech letech.

Citační analýza probíhá ve dvou fázích. Thomson Reuters se dívají na citace samotného časopisu jako vyjádření impact faktoru a/nebo celkové množství přijatých citací. Pro nové časopisy, které zatím nemají citační historii na publikační úrovni, prohlédnou analytikové citační záznamy přispívajících autorů a členů redakční rady. To jim umožní vidět, zda je časopis schopen přilákat příspěvky od vědců – protože jejich prioritou je, aby jejich práce byla přínosná pro vědeckou komunitu.

Zavedené časopisy, které nejsou zastřešeny, jsou často nadhodnocovány. Tyto časopisy mohou zakoušet nárůst citačního impaktu vlivem změn, jako např. překladem do anglického jazyka, změnou edičního zaměření, změnou nakladatelství, publikačního média aj. V úvahu se také bere míra sebecitovanosti časopisu. Ta souvisí s tím, kolikrát byl časopis citován ostatními časopisy i sebou samým. Například, časopis X byl citován 15 000krát všemi ostatními časopisy dohromady a 2000krát se časopis citoval sám. Jeho sebecitační míra je 2/15 neboli 13 %. Existují časopisy, ve kterých je pozorovanou mírou sebecitace ovlivňována celková úroveň citovanosti.

Mezi všemi časopisy evidovanými v seznamu JCR Science Edition (2010) má 85 % úroveň sebecitovanosti pod 15 %. To ukazuje, že sebecitace je zcela normální pro většinu časopisů. Významná odchylka od této obvyklé úrovně přiměje Thomson Reuters k analýze určení nadměrné sebecitovanosti a k prověření, zda je nadměrná sebecitace použita k umělému zvýšení impact faktoru. Pokud se zjistí tento úmysl, bude impact faktor potlačen na dobu nejméně dvou let a časopis může být také z Web of Science vyloučen.

Kontakt pro Evropu, Blízký východ a Afriku

London + 44 20 7433 4000